دوشنبه

برنامه آقای نادر رفیعی

09:00

Nader Rafiee.PNG

فیلم سینمایی

10:00

Stellaris_Clapper-board.png

دیدار با هنرمندان-این برنامه: جناب بهروز وثوقی

11:00

Honarmandan.jpg

سه شنبه

مصاحبه

09:00

Goftogoo.jpg

ورزشی

10:00

unnamed.jpg

برنامه آقای نادر رفیعی

11:00

Nader Rafiee.PNG